Uszkodzenie pojazdu

Firmy odszkodowawcze sprawcy wypadku samochodowego bardzo czsto zaniaj warto wypaty odszkodowania za napraw Pastwa samochodu. Dziki profesjonalizmowi naszych specjalistw jestemy w stanie odzyska dla Pastwa 100% nalenych pienidzy!czytaj wicej

Uszkodzenie ciaa

Za doznanie uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego, spowodowanego przez osoby trzecie, naley si Pastwu odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Mog Pastwo odzyska pienidze za leczenie a take straty moralne! czytaj wicej

Utrata bliskiej osoby

Naga utrata najbliszej osoby w tragicznym wypadku jest szokiem i cikim przeyciem dla caej rodziny. Mimo tak przykrego dowiadczenia naley pamita o nalenym odszkodowaniu oraz zadouczynieniu dla maonkw, rodzicw, dzieci, rodzestwa, dziadkw. czytaj wicej

Wypadki w pracy

Jeeli wypadek jest spowodowany zaniedbaniem ze strony pracodawcy, ktry nie dopilnowa odpowiednich warunkw pracy, naley Ci si dodatkowe odszkodowanie.czytaj wicej

Wypadki w miejscach publicznych

Spacer po nieodnieonych chodnikach, bd uszkodzonej nawierzchni, moe zakoczy si uszkodzeniem ciaa. Pomoemy Ci uzyska odszkodowania za zaniedbania ze strony zarzdcy drogi lub budynku.czytaj wicej

Szkoda z OC


Zajmujemy si pomoc w uzyskiwaniu odszkodowania za szkody osobowe z tytuu polisy OC sprawcy wypadku.

Wypadki komunikacyjne to zdarzenia w ruchu (samochodw, motocyklistw, rowerzystw, pieszych), ktre spowodoway mier czowieka lub naruszenie czynnoci narzdw ciaa, albo rozstrj zdrowia przynajmniej jednej osoby (nie liczc sprawcy) trwajcego duej jak siedem dni.
Klasyfikacja wypadkw:

 • ciki uszczerbek na zdrowiu- powane obraenia lub mier,
 • redni uszczerbek na zdrowiu- obraenia ciaa i rozstrj zdrowia trwajcy duej jak siedem dni,
 • lekki uszczerbek- obraenia ciaa i rozstrj zdrowia trwajcy krcej jak siedem dni (spowodowane wykroczeniem drogowym)


Kolizja drogowa to zdarzenia w ruchu drogowym, ktrego skutkiem byo wycznie uszkodzenie mienia (pojazdu) innej osobie.

Terminy przedawnie:

 • Do trzech lat wstecz, podstawa:
  • wyrok z kodeksu wykrocze
  • mandat
  • owiadczenie sprawcy
 • Wypadki od 10 sierpnia 1997 roku, podstawa:
  • wyrok z kodeksu karnego
  • umorzenie prokuratury w przypadku mierci sprawcy zdarzenia


Okres przedawnienia liczy si od dnia zdarzenia lub od daty ostatniego pisma z decyzj od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.


Czym jest szkoda osobowa?
Termin ten reguluje Kodeks Cywilny w Ksidze Trzeciej pod tytuem Czyny niedozwolone. Szkoda osobowa oznacza uszkodzenia ciaa bd rozstrj zdrowia, a naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikajce z tego powodu koszty. Koszty dotycz zobowizanego do naprawienia szkody.


Co nam przysuguje, jako osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych?

 • Odszkodowanie jednorazowe (art. 444 1 K.C.)

Osobie poszkodowanej naley pokry koszty wynikajce ze szkody. Zobowizany do pokrycia kosztw, w razie koniecznoci musi wyoy z gr sum potrzebn na leczenie poszkodowanego lub pokry koszty po zakoczeniu jego leczenia na podstawie faktur i paragonw w oryginaach.

 • Zakup lekw
 • Pobyt w szpitalu
 • Koszt specjalistycznej diety
 • wiadczenia rehabilitacyjne
 • Dojazdy do placwek medycznych
 • Dojazdy krewnych do osoby poszkodowanej przebywajcej w szpitalu
 • Koszty prywatnych wizyt (w przypadku braku moliwoci leczenia w ramach publicznej i nieodpatnej suby zdrowia lub dugi okres oczekiwania na dan wizyt)
 • Zwrot utraconego dochodu
 • Koszty przygotowania do innego zawodu (przekwalifikowanie w razie, gdy poszkodowany nie jest w stanie wykonywa poprzedni prac)
 • Koszty zwizane z opiek osoby trzeciej

 • Renta (art. 444 2 K.C.)

Osobie poszkodowanej przysuguje prawo do renty, jeeli nie jest w stanie czciowo lub cakowicie wykonywa pracy zarobkowej bd zwikszyy si jej potrzeby (np. opieka medyczna, sprzt rehabilitacyjny, itp.) lub zmniejszyy si moliwoci podjcia stosownej pracy.

 • Zadouczynienie (art. 445 1 K.C.)

Podstaw roszcze o zadouczynienie jest szkoda niematerialna, czyli wyrzdzona krzywda, bl, cierpienie psychiczne i fizyczne (straty moralne). Kwoty zadouczynie znacznie mog si od siebie rni, a wynika to przede wszystkim z ycia osoby poszkodowanej. Towarzystwo Ubezpieczeniowe przyznajc zadouczynienie bierze pod uwag odniesione urazy, wielko trwaego uszczerbku na zdrowiu przebieg i dugotrwao leczenia, okres rehabilitacji, wiek i pe osoby poszkodowanej oraz konsekwencje wypadku mogce pojawi si w przyszoci, np. brak widokw na przyszo. Zadouczynienie suy zagodzeniu doznanej krzywdy, nie ma celu wzbogacenia osoby poszkodowanej.

Podstaw do przyznania odszkodowania za szkod osobow jest wizyta lekarska, potwierdzajca obraenia do 14 dni od wypadku. Urazy i bl mog pojawia w pniejszym okresie, dlatego wana jest wizyta kontrolna zaraz po wypadku.

Jakie konsekwencje ponosi sprawca- podmiot odpowiedzialny za zdarzenie?

Sprawca zdarzenia nie ponosi kosztw finansowych w zwizku z otrzymaniem przez poszkodowanego odszkodowania czy zadouczynienia. W szczeglnych sytuacjach, gdy sprawca spowodowa wypadek lub wykroczenie, bdc pod wpywem alkoholu lub innych rodkw odurzajcych, Towarzystwo Ubezpieczeniowe moe (ale nie musi) dochodzi zwrotu przyznanego wiadczenia od kierujcego pojazdem. Mamy wwczas do czynienia z prawem regresu.

Kiedy moe powsta prawo regresu:

 • szkoda spowodowana umylnie
 • szkoda spowodowana pod wpywem alkoholu, narkotykw i innych rodkw odurzajcych
 • szkoda powstaa skradzionym pojazdem
 • w momencie, gdy sprawca zbieg z miejsca wypadku
 • brak posiadania uprawnie do kierowania pojazdem mechanicznym


Bye pasaerem ony, ma lub innego czonka rodziny- osoby ktra spowodowaa zdarzenie komunikacyjne i obawiasz si konsekwencji dla tej osoby?
Podmiot odpowiedzialny za zdarzenie najprawdopodobniej otrzyma mandat, co w przyszoci moe wiza si ze wzrostem skadek ubezpieczeniowych OC. Nalene odszkodowanie zdrowotne dla poszkodowanych nie wpynie na kolejne zwyki polisy. Sprawca zdarzenia nie poniesie adnych konsekwencji finansowych w zwizku z uzyskaniem odszkodowania z polisy OC pojazdu.


Jeeli nie jeste pewien czy naley si odszkodowanie skontaktuj si z nami. Bezpatnie zweryfikujemy Twoj spraw!

Zgoszenie wypadku nie stanowi zobowizania prawnego poszkodowanego wobec On Plus Odszkodowania.